Med anledning av att Rickard Löf och Åke Magnusson avgått ur styrelsen i Växjö TS har styrelsen vid styrelsemöte den 13 augusti 2019 beslutat att kalla till extra årsmöte för att välja ordförande och ytterligare två ledamöter. Valberedningen har informerats och påbörjat arbetet. Kallelsen kommer inom kort.

Skälet till att styrelsen inte avvaktar till ordinarie årsmöte i mars 2020 är att styrelsen idag består av fem ledamöter, vilket är det lägsta antalet för att styrelsen skall vara behörig enligt stadgarna. Skulle någon ledamot vara förhindrad i att delta i styrelsearbetet av något skäl så skulle styrelsen vara lamslagen till dess att ny ledamot valts in.

Vid styrelsemötet den 13 augusti 2019 beslutades också att tillsätta två nya projektgrupper för att påbörja arbetet med att ta fram förslag på hur vår anläggning skall se ut i framtiden, både inne i hallen och ute i Strandbjörket, för att om möjligt kunna generera så mycket intäkter så att en rivning av A-hallen inte blir nödvändig. Tack vare vår generöse räddare i nöden har den akuta krisen hävts och vi kan i lugn och ro utreda frågan.

Den projektgrupp som bildades vid ordinarie årsmöte i år har avvecklats och ersatts av de två nya projektgrupperna.

Den 14 augusti 2019 – har en av projektgrupperna träffat företrädare för kommunen för att utröna möjligheten att arrendera ytterligare mark i anslutning till södra sidan av banorna 5-7.

Ommålning av fönster pågår

Hälsar
Styrelsen i Växjö Tennissällskap